Möten 2018


Tillbaka till medlemsidan

 

Årsmöte 21 Mars  2018

Galleri Rådhuset

§ 1 Lars Malm öppnade mötet
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Ordf. Lars Malm
b) Sekr. Kerstin Danielsson
c) Justerare Kåge Olsson
§ 3 Upprättande av närvarolista/röstlängd
6 medlemmar närvarande

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Ja

§ 5 Genomgång av verksamhetsberättelse
Lars läste och den godkändes
§ 6 Ekonomisk sammanställning
Resultat 2017 är -2575 kr
Konto 41043,96
Svarta väskan 4456 kr

§ 7 Revisionsrapport

Björn Römert, revisor, har skrivit en rapport,
som lästes av Lena

§ 8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
Styrelsen har fått ansvarsfrihet
§ 9 Ny styrelse ordf Lars Malm

Sekr Kerstin Danielsson
Kassör Lena Neander

§10 Övriga frågor Inga
§ 11 Mötets avslut


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Under verksamhetsåret 2017 har fyra medlemmar lämnat föreningen.
Sigrid Ericsson, Björn Römert och Janne Bergström har slutat
och mycket sorgligt har Margareta Oldfelt avlidit.
Föreningen har fått tre nya medlemmar under året – Ulla Nerman,
Kerstin Danielsson och Ulf Ekervik.
Den 11 februari hade vi återinvigning av höstens utställning.
Vid årsmötet den 7 mars blev de avgående medlemmarna avtackade
och de nya blev välkomnade och vi åt en gemensam middag.
blandArt har under året haft sju medlemsträffar.
Söderköpings konstförening har haft två utställningar i Rådhuset under
2017.
Under Kultur i skymning i slutet av maj deltog Ulla, Kerstin, Lena o
Anders med utställning i Rådhuset. De övriga hade öppet i sina ateljéer.
Cloettas konstförening kom på besök och Lasse och Ohla tog emot dem.
Under sommarutställning hade vi Per Lindkvist och Ola Niklasson som
gästutställare och de vaktade också var sin vecka.
Lilla Galleriet
Under Kerstins vecka ställde Per Josefsson ut och visade målningar och
skulptur
Under Lasses vecka ställde Hanne Svensson ut med sina målningar
Under Kåges vecka ställde Björn Nyström ut glas
I september öppnade vi vår Höstutställning och hade öppet fram till 17
dec.
blandArt deltog i julgranpyntningstävlingen på torget i december


 

Medlemsmöte onsd 21 mars 2018 på Rådhuset Söderköping

Närvarande: Lasse, Ulla, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Anders o Ulf
Ekonomi
Konto 32029,96 kr
Försäljning – varje försäljning swishas till blandArts swishnummer. Lena
betalar sedan ut till medlemmarna runt den 25 i varje månad
Allaktivitetshus – Ohla har varit på möte ang.detta. Huset är planerat till
Alboga, där man ska samordna olika sorters kultur. Ohla menar att detta
är helt fel – det bör ligga centralt. Förmodligen ligger genomförande av
detta långt fram i tiden så vi får se hur det blir……..
Gästutställare under sommarens 10 veckor
förslag – Anna Nygren – Ulla kollar
Ola Niklasson har tackat JA!
Anette Berglund – har tackat JA!
Sommarutställningen är 16 juni – 26 augusti
Vi har börjat fylla på veckorna enl följande
V 25 Lasse
V 26 Lena
V 27 Ohla
V 28 Kerstin
V 29
V 30 Anette
V 31
V 32
V 33
V 34 Kåge
Tänk till på detta och ta med almanackan till nästa möte!

Nästa möte månd 16 april kl. 15.00 i Rådhuset
Vid tangenterna / Kerstin


 

 

 

blandArt månd 5 februari 2018

Medlemsmöte månd 5 februari 2018 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Ulla, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Anders o Ulf

Ekonomi
Konto 41433,96 kr
Kassa 800 kr
Svarta väskan 3656 kr
Av detta ska revisorns arvode betalas framöver (12.000 förra året)

Söderköpings konstförening -har sin vårutställning 3 – 18 mars 2018

blandArt –
vernissage vårutställningen ”I väntan på vadå” lördag 24 mars och
utställningen pågår till 10 juni
Ohla o Kerstin hänger denna utställning torsdag 22 mars från kl. 10.00.
Verken ska vara inlämnade senast onsdagen 21 mars.
Gästutställare under sommarens 10 veckor –
förslag – Anna Nygren – Ulla kollar och Anette Berglund – Lasse kollar
fler förslag???

Kultur i skymning – lördagen den 26 maj 18.00 – 23.00
– tipspromenad och Anders S meddelar vilka, som ska göra frågor
– du, som ska vara med – kolla www.kulturiskymning.se om du finns med
bland konstnärer och om texten om dig är OK.
Om inte –
skicka info om dig till Anders S soderkopingskonstforening@gmail.com
senast 15 februari!
Inlämning av ditt bidrag till vinst lämnas senast 1 maj i Rådhuset.
– Kerstin o Ulla använder rummet längst in vid Stora Galleriet

Personaltoan – ny toalett är installerad
Sommararbetare – vi säger JA till att ta emot tre skolungdomar även
denna sommar fr.o.m. v 25
Annons i Lilla tidningen – Ohla ordnar detta
Konsthallen Stockholm – vi är nu inbokade för gemensam utställning i
detta galleri 8-22 november 2018. Det blir två veckor to-to. Kostnaden
var 2017 4.500 kr/vecka – Ulla kollar om det är samma 2018. Diskussion
om hur det ska gå till fortsätter…….. kolla www.konsthallenstockholm.se
Karta på lokalen finns i detta mail
Vaktschema fram till sommaren. Vi kommer att prova att ha öppet
klämdagar o helgdagar. Det har redan blivit en del byten men ordinarie
person står inom parentes. Tid är 12.00 – 16.00

3-4 mars Ohla (Kåge)
10 mars Lena (Lasse)
11 mars Lasse
17 mars Lena
18 mars Lasse (Lena)
24-25 mars Ohla vernissage ”I väntan på vadå”
30-31 mars Kerstin
1-2 april Ulla
7-8 april Anders
14-15 april Kåge
21-22 april Lasse
28-29 april Lena
30 april-1maj Ohla
5-6 maj Kerstin
10-11maj Lasse (Ulla)
12-13 maj Anders
19-20 maj Kåge
26-27 maj Ulla (Lasse)
2-3 juni Lena
9-10 juni Kåge (Ohla)
16-17 juni Kerstin vernissage sommarutställning 16 juni

Nästa möte är ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 13.00

Vid tangenterna / Kerstin